Giải pháp hoàn thiện vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn công thương

Giải pháp hoàn thiện vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn công thương, dịch vụ viết thuê báo cáo tài chính ngân hàng giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện vay tiêu dùng tại ngân hàng sài gòn công thương

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

1.1. Các hoạt động cơ bản của NHTM

1.1.1. Khái niệm NHTM

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM.

1.1.2.1. Huy động vốn

1.1.2.2. Hoạt động Tín dụng.

1.1.2.3. Hoạt động Thanh toán quốc tế.

1.1.2.4. Các hoạt động khác:

1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM

1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng:

1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng

1.2.3. Các loại hình cho vay tiêu dùng:

1.2.3.1.Phân loại theo cách thức hoàn trả:

1.2.3.2. Phân loại theo hình thức vay:

1.2.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo tiền vay

1.2.3.4. Phân loại cho vay tiêu dùng căn cứ vào một số tiêu chí khác

1.2.4 Lãi suất cho vay tiêu dùng

1.2.5 Quy trình nghiệp vụ của cho vay tiêu dùng

1.2.6. Vai trò của cho vay tiêu dùng.

1.3. Các vấn đề cơ bản về phát triển cho vay tiêu dùng tại NHTM

1.3.1. Khái niệm về phát triển cho vay

1.3.2. Một số chỉ tiêu phản ánh sự phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng:

1.4.1. Các nhân tố chủ quan thuộc về ngân hàng.

1.4.1.1. Năng lực tài chính của NH

1.4.1.2. Chính sách tín dụng của NH

1.4.1.3. Trình độ cán bộ tín dụng.

1.4.1.4. Hoạt động Marketing của NH.

1.4.1.5. Mạng lưới của NH.

1.4.2. Các nhân tố khách quan.

1.4.2.1 Các nhân tố thuộc về khách hàng

1.4.2.2 Các nhân tố vĩ mô:

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội.

2.1.1 Khái quát chung về SaiGonbank và SaiGonbank chi nhánh Hà Nội

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của SaiGonbank.

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và cơ cẩu tổ chức của SaiGonbank chi nhánh Hà Nội

2.1.2. Tình hình hoạt động của chi nhánh trong những năm qua.

2.1.2.1 Tình hình huy động vốn

2.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn

2.1.2.3 Hoạt động cho vay

2.1.2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế

2.1.2.5 Hoạt động khác

2.1.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh Hà Nội.

2.2.1. Các văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh

2.2.2. Nguyên tắc, điều kiện, đối tượng,hồ sơ vay vốn:

2.2.3 Các quy trình sử dụng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh hà nội.

2.2.4. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh  Hà Nội:

2.3. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh:

2.3.1. Những thành tựu đạt được

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó

2.3.2.1. Hạn chế

2.3.2.2. Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội.

3.1.1 Định hướng chung.

3.2.Mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Hà Nội:

3.3. Các giải pháp cơ bản phát triển hoạt động CVTD tại ngân hàng Sài Gòn công thương chi nhánh Hà Nội:

3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.3.2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh

3.3.3. Tìm kiếm ,phát triển thêm sản phẩm cho vay tiêu dùng:

3.3.4. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng

3.3.5 Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý.

3.3.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing của ngân hàng.

3.3.7 Hoàn thiện chính sách khách hàng.

3.4. Một số kiến nghị

3.4.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lí vĩ mô của nhà nước nhà nước:

3.4.2.Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước:

3.4.3.Kiến nghị đối với ngân hàng Sài Gòn Công thương chi nhánh hà nội:

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo tài chính ngân hàng giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20