Vai trò của xác định giá trị doanh nghiệp hiện nay

vai trò của cho vay tiêu dùng

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu về Vai trò của xác định giá trị doanh nghiệp hiện nay để các bạn tham khảo

Với sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường tài sản khác th TĐG DN và các lợi ích của nó ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp bức tranh tổng quát về giá trị của một DN, là cơ sở quan trọng phục vụ cho đối tượng sử dụng kết quả TĐG đưa ra quyết định hợp lý trong các vấn đê chủ yếu sau:

– Giúp các cơ quan quản lý của NN nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh và giá trị của DN để có những chính sách quản lý cụ thể đối với từng DN như thu thuế TNDN, thuế TS, thuế khác.Thông tin về giá trị DN là một căn cứ quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quản lý và kinh doanh chứng khoán đánh giá tính ổn đinh của thị trường, nhận dạng các hiện tượng đầu cơ hoặc thao túng nền kinh tế, để từ đó có thể đưa ra các chính sách, biện pháp điều tiết thị trường một cách hợp lý, b nh đẳng và phù hợp các quy định của pháp luật.

– Giúp DNra các quyết định kinh doanh và tài chính, giá trị DN phản ánh năng lực tổng hợp, khả năng tồn tại và phát triển của DN, là căn cứ quan trọng trong quá trình phân tích, đánh giá trước khi đưa ra các quyết định hoặc những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tài chính.

– Là cơ sở để giải quyết, xử lý tranh chấp nảy trong quá trìnhmua bán, sáp nhập, chia nhỏ, giải thể, thanh lý và cổ phần hóa. Việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia nhỏ, giải thể, thanh lý, cổ phần hóa là các giao dịch có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường, thể hiện nhu cầu về đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, tài trợ và phát triển, tăng cường khả năng cạnh tranh và được tiến hành trên cơ sở giá trị DN đã được xác định và đánh giá.

Xem thêm: Khái Niệm Về Giá Trị Doanh Nghiệp Là Gì?

– Là cơ sở cho các tổ chức, các nhân đầu tư đánh giá uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và tín dụng của doanh nghiệp để đưa ra quyết định mua bán, chuyển nhượng chứng khoán do DN phát hành trên thị trường tài chính, cơ sở sáp nhập, chia tách, giải thể, liên doanh.

Mục đích của việc thẩm định giá doanh nghiệp

Xét trên một góc độ nào đó, tất cả các quyết định kinh doanh đều liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp.
Đối với nội bộ doanh nghiệp, khi tiến hành dự toán ngân sách cần xem xét những ảnh hưởng của các dự án cụ thể tới giá trị doanh nghiệp, hoặc khi lập các kế hoạch chiến lược cần xem xét giá trị doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các kế hoạch hoạt động đó.

Còn đối với bên ngoài doanh nghiệp th các nhà đầu tư cần phải định giá doanh nghiệp để làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh của họ. Với các thông tin về định giá doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể biết đưuọc giá trị thị trường của các cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn so với giá trị thực của nó, để từ đó có các quyết định mua hay bán cổ phiếu một cách đúng đắn. Việc định giá cũng vô cùng cần thiết trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập hay giải thể doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp này cũng như các đối tượng có liên quan đều phải tiến hành định giá giá doanh nghiệp trước khi thực hiện các quyết định cổ phần hóa, sáp nhập hay giải thể. Ngay cả đối với nhà cung cấp tín dụng có thể không quan tâm một cách rõ ràng tới giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nhưng ít nhất họ cũng phải ngầm quan tâm tới giá trị vốn chủ sở hữu nếu họ muốn phòng tránh rủi ro trong hoạt động cho vay.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Tập Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Đạt 9 Điểm