Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư

bao cao thuc tap tai chinh ngan hang
bao cao thuc tap tai chinh ngan hang

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Lý luận cơ bản về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

                  – Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại phố Đà Nẵng

                  – Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Kontum

                  – Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng Kontum

– Trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác kiểm soát chi vốn đầu tư: Đây là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của công tác kiểm soát chi vốn đầu tư qua KBNN. Cán bộ kiểm soát chi có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt sẽ xử lý công việc một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời hạn chế được rủi ro sai phạm.
– Ứng dụng công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin giúp tiết kiệm thời gian xử lý công việc, đảm bảo tính chính xác của thông tin.
– Quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư của KBNN: Quy trình nghiệp vụ kiểm soát chi vốn đầu tư là trình tự các bước công việc phải thực hiện do KBNN quy định bằng văn bản, trong ñó quy ñịnh rõ căn cứ, nội dung kiểm soát chi vốn ñầu tư, trách nhiệm của cán bộ, quy trình luân chuyển chứng từ và trách nhiệm của các bộ phận .
– Năng lực tổ chức thực hiện của chủ ñầu tư, ban quản lý dự án: Năng lực thực hiện không tốt sẽ dẫn ñến thất thoát, lãng phí VĐT.
– Quy trình kiểm soát chi vốn ñầu tư tại các ban quản lý: Nếu không ñược chú trọng ñúng mức sẽ dẫn ñến thất thoát, lãng phí VĐT.
– Sự chấp hành chế ñộ quản lý ñầu tư và xây dựng:
+ Kế hoạch vốn chưa hợp lý.
+ Thông báo hạn mức vốn chưa hợp lý.
+ Hồ sơ dự án, dự toán có chất lượng thấp.
– Cơ cấu tổ chức bộ máy và phân cấp kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB của KBNN: Cơ cấu tổ chức bộ máy và việc phân ñịnh quyền hạn, trách nhiệm giữa các cấp KBNN trong công tác kiểm soát chi vốn ñầu tư một cách hợp lý, khoa học sẽ giúp hạn chế rủi ro sai phạm.
– Công tác ñiều hành nguồn vốn.
– Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, ñịa phương và chủ ñầu tư, ban quản lý dự án.
– Công tác thông tin báo cáo.
– Công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ KBNN.
– Môi trường pháp lý về quản lý chi vốn ñầu tư XDCB.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Lý luận cơ bản về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi