Mở rộng hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Đà Nẵng

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Mở rộng hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Đà Nẵng để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Tiềm năng phát triển của hộ sản xuất kinh doanh là còn rất lớn, song chưa ñược khai thác do thiếu vốn ñầu tư, trong ñó việc tiếp cận các nguồn tài chính ñể hỗ trợ cho việc ñầu tư mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh vẫn là ñề tài ñược ñề cập ñến khá phổ biến trên các phương tiện thông tin ñại chúng.
Mạng lưới của chi nhánh nhiều từ thành thị ñến nông thôn. Do vậy, việc nghiên cứu ñể tìm ra giải pháp mở rộng vốn tín dụng ñến khu vực kinh tế hộ sản xuất kinh doanh cũng là vấn ñề trở nên bức thiết trong ñịnh hướng phát triển kinh tế của chi nhánh. Phát triển mở rộng hoạt ñộng tín dụng sẽ tạo thế mạnh, tăng thêm lợi nhuận, uy tín cho chi nhánh và bản thân làm công tác tín dụng tại chi nhánh, chính vì vậy em lựa chọn ñề tài “Mở rộng hoạt ñộng tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” nhằm giải quyết những vấn ñề lý luận và thực tiễn với mục ñích giải quyết phần nào nhu cầu vốn của khu vực kinh tế này, vừa phát triển thị trường tín dụng của chi nhánh một cách an toàn vừa ñem lại hiệu quả cho hoạt ñộng kinh doanh.

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, phân tích, ñánh giá thực trạng ñầu tư tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh. Xây dựng phương pháp mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh, nhằm phục vụ một cách linh hoạt, ñáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho hộ sản xuất kinh doanh. Qua ñó giảm thiểu rủi ro, tối ña hóa lợi nhuận

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn ñề cơ bản về cơ sở lý luận và thực tiễn của hộ sản xuất kinh doanh. Thực trạng phát triển, những vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Qua ñó ñề xuất các giải pháp mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh.
– Phạm vi nghiên cứu:
Luận văn chỉ ñề cập ñến vấn ñề mở rộng hoạt ñộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh. Qua ñó xây dựng các giải pháp mở rộng hoạt ñộng tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh.

4. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên phương pháp thống kê, phân tích, sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phân tích và tổng hợp là chủ yếu, nghiên cứu tham khảo các tư liệu, tài liệu của các tác giả lien, quan phân tích và suy luận.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Hệ thống hoá lý luận về hộ sản xuất kinh doanh và mở rộng tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh. Phân tích và ñánh giá thực trạng ñầu tư tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh, rút ra những trở ngại khó khăn trong mở rộng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh. Từ ñó ñưa ra những giải pháp cụ thể, có tính khả thi, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho chi nhánh.

6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hộ sản xuất kinh doanh và mở rộng tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh.
Chương 2: Thực trạng tín dụng và mở rộng tín dụng ñối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng.
Chương 3: Các giải pháp mở rộng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng ñối với hộ sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi