Lý luận cơ bản về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Lý luận cơ bản về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

                    – Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Kontum

                   – Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng Kontum

                   – Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Kontum

Khái niệm vốn đầu tư
VĐT là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.
VĐT là yếu tố tiền đề của mọi quá trình đầu tư. Người ta phân chia VĐT thành: Vốn NSNN và có nguồn gốc từ ngân sách; Vốn vay hoặc vốn huy động; Vốn viện trợ.
* Các loại hợp đồng:
– Hợp đồng trọn gói: Là hợp đồng theo giá khoán gọn
– Hợp đồng chìa khóa trao tay: Là hợp đồng bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp của một gói thầu được thực hiện thông qua một nhà thầu.
– Hợp đồng có điều chỉnh giá: Áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng.
* Quá trình đầu tư XDCB bao gồm 3 giai đoạn:
– Chuẩn bị ñầu tư: nghiên cứu sự cần thiết phải ñầu tư và quy mô ñầu tư, tiến hành khảo sát và chọn ñịa ñiểm xây dựng, lập dự án ñầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh, phê duyệt quyết ñịnh ñầu tư.
– Giai ñoạn thực hiện ñầu tư: Xin giấy phép xây dựng, ñền bù, thực hiện tái ñịnh cư, thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm ñịnh phê duyệt thiết kế và tổng dự toán, tiến hành ñấu thầu hay chỉ ñịnh thầu; ký hợp ñồng tiến hành thi công xây dựng, thực hiện quản lý chất lượng xây dựng; vận hành thử, nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán.
– Giai ñoạn kết thúc ñầu tư: nghiệm thu bàn giao công trình, bảo hành công trình, quyết toán vốn ñầu tư, trình phê duyệt quyết toán VĐT.
* Các hình thức quản lý dự án:
a) Chủ ñầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án: Chủ ñầu tư tổ chức tuyển chọn và trực tiếp ký hợp ñồng với một hoặc nhiều tổ chức tư vấn ñể thực hiện công tác khảo sát, thiết kế công trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức ñấu thầu.
b) Hình thức chủ nhiệm ñiều hành dự án: Chủ ñầu tư không ñủ ñiều kiện trực tiếp quản lý thực hiện dự án thì phải thuê tổ chức chuyên môn hoặc giao cho ban quản lý chuyên ngành làm chủ nhiệm ñiều hành dự án, chủ ñầu tư phải trình người có thẩm quyền quyết ñịnh ñầu tư phê duyệt tổ chức ñiều hành dự án.
c) Hình thức chìa khóa trao tay: áp dụng khi chủ ñầu tư ñược phép tổ chức ñấu thầu ñể chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án.
d) Hình thức tự làm: Chủ ñầu tư có ñủ năng lực hoạt ñộng sản xuất, xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án thì ñược áp dụng hình thức tự thực hiện dự án.
Đặc ñiểm của vốn ñầu tư XDCB
Sản phẩm xây dựng thường có quy mô lớn, kết cấu phức tạp. Do ñó những sai lầm về xây dựng có thể gây nên lãng phí lớn, tồn tại lâu dài và khó sửa ñổi; Thời gian xây dựng công trình thường dài, ñặc ñiểm này làm cho vốn ñầu tư xây dựng công trình của tổ chức xây dựng thường bị ứ ñọng lâu tại công trình ñang xây dựng; Sản phẩm xây dựng rất ña dạng và có tính cá biệt cao, có chi phí lớn. Vì thế, hình thức giao nhận thầu hoặc ñấu ñã trở nên phổ biến trong xây dựng.
Vai trò của vốn đầu tư XDCB
Vai trò của vốn ñầu tư XDCB là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết ñịnh làm thay ñổi cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc ñẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế ñất nước.
Vốn ñầu tư là bước mở ñầu của ñầu tư hoạt ñộng sản xuất kinh
doanh.
Với vai trò là một ñầu vào không thể thiếu của quá trình sản xuất, vốn ñầu tư XDCB cùng với các nguồn lực khác tạo ra của cải vật chất cho xã hội, thúc ñẩy tích lũy và tiêu dùng ngày càng tăng lên.
Vốn ñầu tư XDCB còn xác ñịnh giá trị tài sản cố ñịnh của quốc gia, của doanh nghiệp từ ñó xác ñịnh quy mô tài sản cố ñịnh trong nền kinh tế quốc dân.
Quản lý Nhà nước về vốn ñầu tư XDCB từ NSNN
Theo Luật NSNN quy ñịnh: “Mọi tài sản ñuợc ñầu tư, mua sắm từ nguồn Ngân sách Nhà nước và tài sản khác của Nhà nước phải ñược quản lý chặt chẽ theo ñúng chế ñộ quy ñịnh.” Vì vậy, vốn ñầu tư XDCB từ NSNN phải thực hiện theo ñúng nguyên tắc, quy ñịnh của Pháp luật hiện hành.
Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN là khoản chi rất lớn, thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi NSNN.
Vốn ñầu tư XDCB bao quát nhiều dự án, công trình. Số dự án, công trình ngày càng tăng lên.
Vốn ñầu tư XDCB từ NSNN ñuợc phân chia thành nhiều nguồn khác nhau, rất ña dạng.
Việc quản lý VĐT có sự phân công và quyền hạn rõ ràng.
Các nguồn hình thành Vốn ñầu tư xây dựng cơ bản
– Nguồn vốn đầu tư trong nước
– Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
Ngoài những nguồn vốn trong nước, một quốc gia không thể thiếu được sự hỗ trợ từ những nguồn vốn bên ngoài quốc gia.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại phố Đà Nẵng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi