Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

                 – Tăng cường công tác kiểm soát chi vốn đầu tư tại phố Đà Nẵng

                 – Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Kontum

                 – Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng Kontum

 

Kiểm soát trong quản lý
Kiểm soát là một chức năng rất quan trọng trong công tác quản lý. Việc kiểm soát nhằm ñảm bảo ñiều chỉnh kịp thời các sai lệch trong quá trình hoạt ñộng.
Các loại hình kiểm soát
Tùy theo các tiêu thức khác nhau mà phân loại:
(1) Căn cứ theo nội dung của kiểm soát: kiểm soát hành chính và kiểm soát kế toán.
(2) Căn cứ vào mục tiêu của kiểm soát: kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát ñiều chỉnh.
(3) Căn cứ vào thời ñiểm thực hiện trong quá trình tác nghiệp: kiểm soát trước, kiểm soát hiện hành và kiểm soát sau.
(4) Kiểm soát nội bộ:
Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội ñồng quản trị và các nhân viên của ñơn vị, nó ñược thiết lập ñể cung cấp một sự ñảm bảo hợp lý nhằm ñạt ñược các mục tiêu sau ñây: Sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt ñộng; Sự tin cậy của báo cáo tài chính; Sự tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh.

Căn cứ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB
Căn cứ kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB là những tài liệu mà chủ ñầu tư, BQL và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan phải gởi ñến KBNN theo quy ñịnh, bao gồm: Tài liệu ban ñầu, tài liệu từng lần thanh toán.
Kiểm tra tài liệu ban ñầu: Nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm kiểm tra sự ñầy ñủ của tài liệu theo quy ñịnh; tính hợp pháp, hợp lệ của từng loại tài liệu; sự lô gích về thời gian các văn bản, tài liệu phê duyệt và trả lời chủ ñầu tư kèm theo phiếu giao nhận tài liệu.
Kiểm tra tài liệu từng lần thanh toán: Kiểm tra giá trị khối lượng hoàn thành theo dự toán ñược duyệt hoặc theo hợp ñồng, giá trúng thầu.
– Đối với khối lượng xây lắp: Căn cứ thời gian thực hiện hợp ñồng, tính chất hợp ñồng, việc thanh toán thực hiện theo các phương thức sau ñây: theo giá trọn gói, theo ñơn giá cố ñịnh, theo giá ñiều chỉnh.
Những khối lượng phát sinh vượt hoặc ngoài hợp ñồng phải có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền cả về khối lượng và ñơn giá.
– Đối với khối lượng thiết bị: danh mục thiết bị phải phù hợp với quyết ñịnh ñầu tư và có trong hợp ñồng, biên bản nghiệm thu thiết bị.
– Đối với khối lượng tư vấn: bảng xác nhận khối lượng thực hiện theo ñơn giá, ñịnh mức quy ñịnh.
– Đối với lệ phí cấp ñất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng ñất: phải có hoá ñơn, chứng từ hợp lệ của cơ quan thu tiền.
– Đối với chi phí ñền bù, giải phóng mặt bằng: phải có bản xác nhận khối lượng ñền bù ñã thực hiện.
– Các chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành: phải có dự toán ñược duyệt và bảng kê chi phí do chủ ñầu tư lập.
– Các chi phí chuyên gia, ñào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất: phải có hợp ñồng, dự toán chi phí ñược duyệt.
– Đối với chi phí bảo hiểm công trình: phải có hợp ñồng bảo
hiểm.
– Đối với các chi phí trong công tác quy hoạch, chuẩn bị ñầu tư phải có dự toán ñược duyệt, bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Nội dung:
– Đối với chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: Trường hợp thuê kiểm toán, phải có hợp ñồng; trường hợp do cơ quan chuyên môn thẩm tra, phải có dự toán ñược duyệt.
Trong trường hợp hồ sơ tạm ứng vốn phải kiểm soát ñối chiếu với mức vốn tạm ứng theo quy ñịnh hiện hành.
Vai trò kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB
+ Chống thất thoát, lãng phí trong ñầu tư XDCB.
+ Giảm thiểu nợ khối lượng XDCB.

Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN
+ Kiểm tra tài liệu ban ñầu.
+ Kiểm tra tài liệu từng lần tạm ứng hoặc thanh toán.
Nguyên tắc kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB qua KBNN
Cán bộ làm công tác kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB phải tuyệt ñối chấp hành các chính sách, chế ñộ hiện hành về quản lý tài chính, quản lý ñầu tư và xây dựng, các quy trình nghiệp vụ của KBNN. Số vốn chi cho công trình không ñược vượt dự toán hoặc giá trúng thầu.
Những chỉ tiêu ñánh giá chất lượng công tác kiểm soát chi vốn ñầu tư XDCB qua KBNN
a) Mức ñộ chặt chẽ trong kiểm soát chi.
b) Khả năng chi ñầy ñủ, kịp thời, hoàn thành kế hoạch vốnXDCB.
c) Mức ñộ ñơn giản, thông thoáng về thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi VĐT.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Lý luận cơ bản về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi