Khái Niệm Về Giá Trị Doanh Nghiệp Là Gì?

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng xin chia sẻ với các bạn sinh viên về Khái Niệm Về Giá Trị Doanh Nghiệp Là Gì?


“Là việc ước tính giá trị của DN hay lợi ích của DN, bao gồm giá trị hiện hữu và giá trị tiềm năng tại một thời điểm nhất định trên cơ sở giá cả thị trƣờng theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phƣơng pháp phù hợp.”
Ta thấy trong doanh nghiệp có hai loại giá trị bao gồm giá trị hiện hữu và giá trị tiềm năng trong đó:

Giá trị hiện hữu của doanh nghiệp có thể đƣợc hiểu chính là những tài sản của doanh nghiệp nhƣ tài sản cố định, lƣu động, vốn chủ sở hữu,… tất cả những giá trị hữu hình của doanh nghiệp

Còn giá trị tiềm năng của doanh nghiệp là những giá trị mà xác định một cách rất là khó khăn nhƣ thƣơng hiệu của doanh nghiệp, bằng sáng chế, sáng tạo của doanh nghiệp. Giá trị của những dự án, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những giá trị này rất khó có thể xác định một cách cụ thể đƣợc.

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Vai trò của xác định giá trị doanh nghiệp hiện nay

Đã đóng bình luận.