Hộ sản xuất kinh doanh và mở rộng tín dụng đối với hộ sản kinh doanh

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là một trong những đề tài được các bạn sinh viên ưa chuộng và chọn lựa làm báo cáo thực tập của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu đến các bạn sinh viên tài liệu Hộ sản xuất kinh doanh và mở rộng tín dụng đối với hộ sản kinh doanh để các bạn tham khảo viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Xem thêm:

1. Khái niệm hộ sản xuất kinh doanh
– Hộ sản xuất kinh doanh là chủ thể kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia ñình làm chủ. Hộ sản xuất kinh doanh cũng ñược hiểu là hộ gia ñình tiến hành một hoặc nhiều quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng trong phạm vi một gia ñình.

Đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh
– Hộ sản xuất kinh doanh làm việc một cách tự chủ, tự nguyện vì mục ñích lợi ích kinh tế của bản thân và gia ñình mình.
– Hộ sản xuất kinh doanh có tính truyền thống. Hoạt ñộng kinh doanh của hộ không cố ñịnh. Có thể thay ñổi một cách nhanh chóng.
– Xét trong mối quan hệ giao dịch với ngân hàng hộ sản xuất kinh doanh thường có những ñặc ñiểm sau:
+ Thường không mở tài khoản tại ngân hàng, có khoản tiền nhàn rỗi thì ñến gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, khi nào có nhu cầu cho hoạt ñộng kinh doanh thì họ ñến ngân hàng vay.
+ Hộ sản xuất kinh doanh thường quy mô vay vốn ngân hàng nhỏ. Giá trị tài sản thế chấp của hộ sản xuất kinh doanh ở thành phố, ñô thị vùng ven thì có giá trị tài sản thế chấp cao, ở nông thôn thì có giá trị thấp.

2. Khái niệm và vai trò của tín dụng ngân hàng

– Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng sang cho khách hàng (tổ chức, cá nhân) trong một thời gian nhất ñịnh với một khoản chi phí nhất ñịnh. Nói cách khác Ngân hàng có vốn tự có hoặc ñứng ra huy ñộng vốn bằng tiền từ các thành phần kinh tế và cho vay với các ñối tượng trên.

– Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ SXKD
Tín dụng Ngân hàng góp phần giải quyết nhu cầu vốn cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất kinh doanh. Vốn tín dụng giúp hộ có khả năng ñể thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình, không những duy trì sản xuất mà còn tái mở rộng bằng các nguồn vốn vay ngắn, trung, dài hạn. Tạo thêm công ăn việc làm, giảm thất nghiệp.

3. Tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất kinh doanh.

-Khái niệm tín dụng hộ sản xuất kinh doanh
Tín dụng ngân hàng ñối với hộ sản xuất kinh doanh: Là hình thức ngân hàng có vốn tự có hoặc nguồn vốn ñứng ra huy ñộng từ các thành phần kinh tế và cho vay các hộ sản xuất kinh doanh, hộ gia ñình, cá nhân trong hộ ñể ñáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

-Phân loại theo tính chất đảm bảo tiền vay gồm:
– Cho vay không có tài sản bảo ñảm: Còn gọi là khoản vay tín
chấp.
– Cho vay có tài sản ñảm bảo: Khoản vay phải có tài sản ñảm
bảo.
-Phân loại theo phương thức cho vay:  Phân loại theo thời hạn cho vay
– Cho vay ngắn hạn : Thời hạn cho vay ≤ 12 tháng
– Cho vay trung hạn: Thời hạn cho vay trên 1 năm dưới 5 năm.
– Cho vay dài hạn: 60 tháng < Thời hạn vay ( trên 5 năm). Phân loại theo mục ñích sử dụng tiền vay gồm
– Tín dụng ñầu tư: Sử dụng vào mục ñích ñầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vu…
– Tín dụng tiêu dùng: Sử dụng vào mục ñích tiêu dùng

 

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Mở rộng hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Đà Nẵng

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi