Tài liệu: Cách đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng về chủ đề cho vay tiêu dùng, tin rằng các bạn sinh viên sẽ rất cần tài liệu tham khảo này. Bài viết này chia sẻ Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại. 

Các bạn tham khảo viết phân tích cho vay tiêu dùng tại ngân hàng trong bài báo cáo thực tập. 

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại:

Để đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, nên kết hợp phân tích số tương đối và số tuyệt đối; theo dõi tình hình biến động của chỉ tiêu phân tích qua các năm ; khi đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại một đơn vị, chi nhánh có thể so sánh từng chỉ tiêu với mức chỉ tiêu bình quân tương ứng trong cùng hệ thống ngân hàng. Nếu có điều kiện khi đánh giá hiệu quả cho vay tại một ngân hàng thương mại, có thể so sánh các chỉ tiêu của ngân hàng đang nghiên cứu với các chỉ tiêu tương ứng bình quân của các ngành ngân hàng còn lại và chỉ tiêu tương ứng của từng ngành.

1.3.1. Nhóm chỉ tiêu dư nợ cho vay:

Doanh số cho vay

Doanh số cho vay là số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay. Tốc độ tăng doanh số cho vay được tính theo công thức:

Tốc độ tăng doanh số =((Doanh số cho vay kỳ này)/(Doanh số cho vay kỳ trước)-1)×100

Doanh số cho vay phản ánh quy mô tuyệt đối của hoạt động cho vay của ngân hàng. Tốc độ tăng doanh số phản ánh khả năng mở rộng cho vay qua các thời kỳ. Doanh số cho vay và tốc độ cho vay phản ánh khả năng mở rộng tín dụng nhưng chưa đủ khẳng định hiệu quả cho vay của NHTM.

Doanh số thu nợ.

Doanh số thu nợ phản ánh số vốn khách hàng hoàn trả ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định. Doanh số thu nợ phản ánh hai khả năng: một, khách hàng hoàn trả vốn vay ngân hàng đúng hạn. Hai là, ngân hàng tăng thu nợ quá hạn, thu hồi nợ sớm do có dấu hiệu không lành mạnh trong tình hình tài chính của khách hàng.

Dư nợ cho vay và tốc độ tăng dư nợ cho vay

Dư nợ cho vay là tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Tốc độ dư nợ cho vay qua các năm được tính như sau:

Tốc độ tăng dư nợ =( (Dư nợ cho vay kỳ này)/(Dư nợ cho vay kỳ trước) )×100

Ngoài đề tài về cho vay tiêu dùng, các bạn sinh viên có thể chọn các Đề tài báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng như: Thanh toán quốc tế, Huy động vốn, Thẻ tín dụng, Rủi ro tín dụng,… Những chủ đề này có Đề cương chi tiết tham khảo được Admin chia sẻ tại Website: baocaothuctap.net các bạn có thểm truy cập để xem thêm

1.3.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn:

Nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không hoàn trả được cho ngân hàng khi đã đến hạn thoả thuận trên hợp đồng tín dụng. Các chỉ tiêu nợ quá hạn phản ánh mức độ an toàn của hoạt động tín dụng.

Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ bình quân: là tỷ lệ giữa khoản nợ gốc quá hạn (hoặc tính cả tiền lãi quá hạn) trên tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ quá hạn = (Nợ gốc quá hạn)/(Tổng dư nợ)

Tỷ lệ nợ quá hạn thấp biểu hiện độ an toàn tín dụng tại ngân hàng cao và ngược lại. NHTM có nhiều khoản nợ quá hạn có nguy cơ mất vốn cao, làm hiệu quả tín dụng tại ngân hàng thấp.

Tỷ lệ nợ quá hạn ngầm chỉ ra rủi ro đối với các khoản cho vay, cho biết tỷ lệ dư nợ có nguy cơ mất vốn một phần hoặc toàn bộ trên tổng dư nợ. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ > 7 % là yếu kém. Nếu chỉ số này dưới mức 5 % , ngân hàng được đánh giá có nghiệp vụ tín dụng, chất lượng cho vay cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ quá hạn phản ánh rủi ro nhiều khi không chính xác.Sự gia tăng các khoản cho vay nhanh chóng có thể che dấu vấn đề nợ quá hạn do tổng số dư nợ cho vay gia tăng, trong khi số dư nợ quá hạn chỉ tăng khi các khoản nợ đến kỳ hạn phải trả.

Xem thêm: 

Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn, ngân hàng thường gia hạn nợ cho khách hàng, tạo điều kiện cho họ có thể thu xếp để trả được nợ cho ngân hàng. Nợ khó đòi là khoản nợ đã quá một kỳ hạn gia hạn nợ. Việc sử dụng tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn cho biết tỷ lệ phần trăm tổng nợ quá hạn có khả năng thu hồi. Việc sử dụng thêm chỉ tiêu này cho phép đánh giá chi tiết hơn độ an toàn tín dụng.

1.3.3. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay:

Tỷ trọng thu nhập = ( (Thu nhập từ hoạt động cho vay)/( Tổng thu nhập của ngân hàng ) )×100
Đây là chi tiêu để so sánh thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong tổng thu nhập của NHTM

Admin ngoài chia sẻ tài liệu tham khảo báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng, thì hiện tại có nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp. Bạn nào cần hỗ trợ hãy inb ngay Zalo: 09 09 23 26 20 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhé