Báo cáo hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Seabank

Báo Cáo Thực Tập giao dịch viên Đề cương tài chính ngân hàng

Chia sẻ đề tài viết báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đến các bạn sinh viên tham khảo viết báo cáo. Bài viết chia sẻ đề cương chi tiết: Phân tích tình hình hoạt động cho vay tín chấp tại Ngân hàng. Bạn nào chưa có đề tài có thể cân nhắc chọn đề tài này để triển khai viết báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng nhé.

Ngoài ra, có rất nhiều bài viết chia sẻ báo cáo thực tập Tài chính ngân hàng tại Website: Baocaothuctap.net, các bạn có thể tham khảo thêm nhé! Ngoài ra, nếu bạn gặp khó khăn hoặc không có thời gian viết báo cáo thì có thể liên hệ Zalo 0909 232 620 để được tư vấn thêm vì Dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp nhé!

Đề tài: Phân tích tình hình hoạt động cho vay tín chấp tại Ngân hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận co vay tín chấp của Ngân hàng

1.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại

 • 1.1.1. Khái niệm và chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại
 • 1.1.2. Khái quát về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

1.2. Hoạt động cho vay tín chấp của ngân hàng thương mại

 • 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm cho vay tín chấp ngân hàng thương mại
 • 1.2.2. Nội dung nghiên cứu cho vay tín chấp tại NHTM

1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tín chấp

 • 1.3.1. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
 • 1.3.2. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
 • 1.3.3. Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn
 • 1.3.4. Hệ số thu nợ
 • 1.3.5. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tín chấp

 • 1.4.1. Nhân tố bên trong
 • 1.4.2. Nhân tố bên ngoài

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng

Chương 2: Tổng quan về ngân hàng

2.1.Quá trình hình thành và phát triển

 • 2.1.1. Quá trình hình thành
 • 2.1.2. Quá trình phát triển

2.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh

 • 2.2.1, Chức năng,
 • 2.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh

2.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng

 • 2.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 2.3.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

2.4. Tình hình nhân sự tại ngân hàng

2.5. Tình hình huy động vốn của ngân hàng

2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Xem thêmBáo cáo: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn tiền gửi dân cư

Chương 3: Thực trạng cho vay tín dụng tại Ngân hàng

3.1. Thực trạng cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank

 • 3.1.1. Quy định về cho vay tín chấp của Ngân hàng
 • 3.2.2. Nội dung và quy trình cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank
 • 3.2.3. Thực trạng cho vay tín chấp đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng
  • Doanh số cho vay
  • Dư nợ
  • Nợ quá hạn
  • Nợ xấu
 • 3.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tín chấp
  • Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
  • Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
  • Tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn
  • Hệ số thu nợ
  • Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
 • 3.1.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank
  • Nhân tố bên trong
  • Nhân tố bên ngoài

3.2. Giải pháp đẩy mạnh cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank

 • 3.2.1. Đánh giá chung hoạt động cho vay tín chấp tại tại Ngân hàng Seabank
  • Những kết quả đạt được
  • Hạn chế
 • 3.2.2. Định hướng cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank
 • 3.2.3. Giải pháp đẩy mạnh cho vay tín chấp tại Ngân hàng Seabank
 • 3.2.4. Kiến nghị
  • Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
  • Kiến nghị đối với Ngân hàng

KẾT LUẬN